6
1
2
3
4
5
6
بازدید تولیدات از نمایشگاه تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی
توضیحات:

بازدید تولیدات از شانزدهمين نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی