1
1
حضور تولیدات درغرفه بیمه سرمد تحت پوشش بانک صادرات
توضیحات:

بیمه سرمد در نمایشگاه فرش، انواع بیمه های مناسب صاحبان مشاغل را به آنها معرفی نمودند. تولیدات از این غرفه بازدید و اعلام آمادگی همکاری نمود