1
1
بازدید تولیدات از غرفه صنایع دستی خانم قریشی
توضیحات:

سرکار خانم فریبا قریشی از شهرستان کرمانشاه تولید کننده لباس های محلی دست دوز بودند. ایشان کارهای دست خود را به نمایش گذاشته و سفارش دوخت میگرفتند.