صنعت دام و طیور در ایران

صنعت دام و طیور در ایران
امروزه فعالیت بخش كشاورزی در اشتغال ۲۳ درصد و كـل سـرمايهگـذاری هـای انجام شده در زیر مجموعه دام و طيور 315 هزار میلیارد است كه هم اکنون به توليد ۸۶۶ هزار تن گوشت قرمز، ۸۲۵۱ هزار تن شير، ۱۴۶۸ هزار تن گوشت و مـرغ و ۷۰۱ هـزار تـن تخـم مرغ در كشور منجر شده است. بهرهوری پايين سرمايه در بخش دام و طيور كشور نمایانگر این است كه واحدهای توليدی دام و طيور، كوچك و قديمي بوده و تلفات سرمايه و انرژی، علوفـه و دان در ايـن واحـدها قابل مشاهده اسـت. با توجه به وجـود قـوانين مصـوب در راسـتای حمايـت قـانونی از سرمايه گذاری در اين زيرمجموعه و همچنين يارانـه هـا و حمايـتهـای قـانونی در برابر اجـرای طرحهـای خود كفـايي و كـاهش واردات فـراوردههـای دام و طيـور، تـأمين نقـدينگی بـرای توسـعه سرمايه گذاريها و سرمايه در گردش از سوی بانكها و صندوقهای توسعه سرمايهگـذاري بخـش كشاورزي بسيار اندك و ناچيز و در بسياري از مواقع خارج از زمان مطلوب بوده است. لازم به ذكر است كه توليدكنندگان كشور به دليل ناتوانی در تنظيم توليد و بازار مصرف در اين بخش در مواجهه با تعرفه سـنگين صـادرات، عمـلاً بازارهای هدف صادرات خود را از دست داده اند. با توجه به تغییرات بـازار جهـانی، افـزايش تقاضـا بـه دليـل افـزايش جمعيـت، بـروز پديـده خشكسالي در اكثر مناطق جهان، شيوع بيماری آنفلونزای پرندگان طی سه سال گذشته و كاهش توليدات جهانی منابع غذايي، افزايش قيمت محصولات، كالاهـا و نهـادههـای بخـش كشاورزي، دو صنعت مهم و راهبردی دامپروری و پرورش طيور كشور با چـالشهـا و آسـيب هـا مواجه ساخته و به دنبال آن تمامي دامداران و مرغـداران بـه عنـوان توليدكننـدگان ايـن زيربخش مهم اقتصادی جامعه با كمبودهای فراوان مالي، پشتيبانی و توليدی روبه رو شده اند. این روند باعث بـروز آسـيب هـای اقتصـادی و اجتمـاعی در بخش محـور توليدكننـده ـ مصرف كننده و در نهايت افزايش قيمتها و نارضايتی عمومی در سطح جامعه شده است.

دیدگاه ها

نظری یافت نشد

دیدگاه خود را ثبت کنید

امتیاز:
1396/12/15

مطالب مرتبط

پلتفرم تولیدات علاوه بر اینکه گام به گام تا پیشرفت کسب و کارتان همراه با شماست، سعی بر آن دارد تا اطلاعات تخصصی را که هر مدیر و دارنده ی کسب و کاری باید بداند، در اختیار شما بگذارد و علاوه بر ساختن حرفه ای مجموعه تان، مدیران حرفه ای نیز پرورش دهد.

مقاله ای یافت نشد

کمپانی مرتبط